របាយការណ៍ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្តីពីការថែទាំ-ព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយមនិង ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ, ក្មេងជំទង់និងកុមារ.(២៨/១១/២០១៦)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសម្ថតភាព មន្ត្រីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងមន្ត្រីបញ្ចូលទិន្នន័យ ថ្នាក់ខេត្ត/ក្រុង,ខេត្តបាត់ដំបង ០១ ដល់ ០៣ ខែវិច្ឆកា ២០១៦

របាយការណ៍ សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពិនិត្យឡើងវិញការងារសហការរបេង-អេដស៍, ខេត្តពោធិសាត់. Century Hotel ១០ ដល់ ១១ មិនា២០១៦

សិក្ខាសាលាស្ដីពីការធ្វើតេស្ដ Viral Load សំរាប់អ្នកជំងឺអេដស៍ដែលកំពុងទទួលART (NIPH, ២៥-២៦ មករា ២០១៦)

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ នូវគោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការថែទាំ ព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ (១៩​តុលា ២០១៥)

លទ្ធផល នៃការអង្កេត រកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៌ ក្នុងចំណោម ស្រ្តីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ និង ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤(០៤/០៨/២០១៥)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ទំរង់ពត៌មានថ្មីសំរាប់អ្នកជំងឺអេដស៍ ខេត្ត, ១៧ ដល់ ១៨ ធ្នូ ២០១៤

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ទំរង់ពត៌មានថ្មីសំរាប់អ្នកជំងឺអេដស៍ ខេត្តកំពង់ចាម, ១១ ដល់ ១២ ធ្នូ ២០១៤

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ទំរង់ពត៌មានថ្មីសំរាប់អ្នកជំងឺអេដស៍ ខេត្តព្រះសីហនុ, ០៣ ដល់ ០៤ ធ្នូ ២០១៤

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងបង្ការមេរោគអេដស៍ / ជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ២០១៤-២០២០ សណ្ឋាគារសាន់វ៉េ ២០-២១ ២០១៤

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |