ការដាក់អោយដំណើរការប្រព័ន្ធជូនដំណឹងករណីមេរោគអេដស៍ (១១៥) និង ការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ថ្ងៃទី ៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧, សណ្ឋាគារ អង្គរសេនជូរី ខេត្ត សៀមរាប

សិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ នូវការអនុវត្តសកម្មភាពដើម្បីឈានទៅទិសដៅ ៩០ ៩០ ៩០, សណ្ឋាគារសុវណ្ណភូមិ-កំពង់ឆ្នាំង(២៨-៣០ មិថុនា ២០១៧)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូពេទ្យ ស្តីពីការថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និង ការព្យាបាលដោយឱសថ ប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារ, សណ្ឋាគារហៃស្កាយ-ភ្នំពេញ(១២-២៣ មិថុនា២០០១៧)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាស្តីអំពី ការផ្តល់ប្រឹក្សាលើការថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងការព្យាបាលដោយ ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារ, មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ(០១-១២ ឧសភា ២០១៧)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នគ្រូពេទ្យ ស្តីអំពី ការថែទាំ ព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងព្យាបាលដោយ ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារ, មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ(០១-០៥ ឧសភា ២០១៧)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នគ្រូពេទ្យ ស្តីអំពី ការថែទាំ ព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងព្យាបាលដោយ ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារ, មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ(០១-០៥ មេសា ២០១៧)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាស្តីអំពី ការផ្តល់ប្រឹក្សាលើការថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងការព្យាបាលដោយ ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារ, មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ(២៧-៣១ មិនា ២០១៧)

របាយការណ៍ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្តីពីការថែទាំ-ព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយមនិង ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ, ក្មេងជំទង់និងកុមារ.(២៨/១១/២០១៦)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសម្ថតភាព មន្ត្រីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងមន្ត្រីបញ្ចូលទិន្នន័យ ថ្នាក់ខេត្ត/ក្រុង,ខេត្តបាត់ដំបង ០១ ដល់ ០៣ ខែវិច្ឆកា ២០១៦

របាយការណ៍ សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពិនិត្យឡើងវិញការងារសហការរបេង-អេដស៍, ខេត្តពោធិសាត់. Century Hotel ១០ ដល់ ១១ មិនា២០១៦

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |