ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ
របាយការណ៍សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្តីពី ការអនុវត្តវិធីសាស្រ្ត ជំរុញខ្លាំងក្លាសកម្មភាពគ្រប់គ្រង សកម្មករណីផ្ទុកមេរោគអេដស៍,ថ្ងៃទី ៨ -៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ខេត្តកំពង់ចាម

របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ស្តីពីវគ្គពង្រឹងសមត្ថភាពការងារគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ថ្ងៃទី ០៤-០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ សណ្ឋាគារមណ្ឌលគីរី ខេត្ត មណ្ឌលគីរី

របាយការណ៍សិក្ខាសាលា ស្តីពី ការពិនិត្យលើសមិទ្ធផលក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៨ និងការរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិសំរាប់កម្មវិធីបង្ការ ថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំ ២០១៩ សណ្ឋារគារ រស្មីព្រេជ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង

របាយការណ៍វ័គ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពីគំរោងប្រតិបត្តិការរួមគ្នាស្តីពីវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពសហគមន៍ (CAA) ការអនុវត្តសេវាតាមរកដៃគូ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍លើដៃគូរបស់អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ថ្ងៃទី១៦ ដល់ ២០ កក្ដដា២០១៨, ខេត្តកំពត

របាយការណ៍វ័គ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពីគំរោងប្រតិបត្តិការរួមគ្នាស្តីពីវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពសហគមន៍ (CAA) ការអនុវត្តសេវាតាមរកដៃគូ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍លើដៃគូរបស់អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ថ្ងៃទី០៩ដល់១៣ កក្ដដា២០១៨, ខេត្តកំចាម

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តសេវាតាមរកដៃគូ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍លើដៃគូរបស់អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨, ខេត្តកំពង់ចាម

ការដាក់អោយដំណើរការប្រព័ន្ធជូនដំណឹងករណីមេរោគអេដស៍ (១១៥) និង ការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ថ្ងៃទី ៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧, សណ្ឋាគារ អង្គរសេនជូរី ខេត្ត សៀមរាប

សិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ នូវការអនុវត្តសកម្មភាពដើម្បីឈានទៅទិសដៅ ៩០ ៩០ ៩០, សណ្ឋាគារសុវណ្ណភូមិ-កំពង់ឆ្នាំង(២៨-៣០ មិថុនា ២០១៧)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូពេទ្យ ស្តីពីការថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និង ការព្យាបាលដោយឱសថ ប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារ, សណ្ឋាគារហៃស្កាយ-ភ្នំពេញ(១២-២៣ មិថុនា២០០១៧)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាស្តីអំពី ការផ្តល់ប្រឹក្សាលើការថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងការព្យាបាលដោយ ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារ, មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ(០១-១២ ឧសភា ២០១៧)

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |