ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្ដីពីការថែទាំ-ព្យាបាលជំងឺ ឱកាសនិយម និងការព្យា បាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ,ក្មេងជំទង់ និង កុមារ(២៨/១១/២០១៦)
ការអង្កេត រកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៌ ក្នុងចំណោម ស្រ្តីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ និង ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១៣
សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១៣ មណ្ឌលគីរី(២៨-២៩/១១/២០១៣)
 
ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ នៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១១
របាយការណ៍សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១១
ការព្រមព្រៀងលើការប៉ាន់ស្មានអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា ២0១០
សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៨ ២០១០
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១០
ការវាយតំលៃរកមើល កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើ ការមកតាមការកំណាត់ជួបគ្រូពេទ្យ របស់កុមារដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស័
 
សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៩
សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៨
អត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍ក្នូងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅកម្ពុជា ២០០៧
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៦
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៧
ការព្រមព្រៀងលើការប៉ាន់ស្មានអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៧
ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៥
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៣
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៣ លទ្ធផល និន្នាការ និងការប៉ាន់ប្រមាណ
អត្រាអាំងសីុដង់ែនមេរោគអេដស៍ក្នូងចំណោមក្រុមប្រជាជន គោលដៅដែលត្រូវបានអង្កត ១៩៩៩ ដល់ ២០០២


ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
ការអង្កេតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍ ឥរិយាបទប្រឈមខ្ពស់របស់ពួកគេ និងការការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀន នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១២
ការស្ទង់មតិស្តីអំពីចំណេះដឹងមេរោគអេដស៍ឆ្នាំ ២០១០ លើ​​ស្ត្រីបំរើសេវាកំសាន្ត(FEWs)​និង​ស្ត្រីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាល (ANC)
របាយការណ៍ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១០
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៧
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៣
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០១
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០០
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៩
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៨
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៧


ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
ការប៉ាន់ស្មាន និងការព្យាករណ៍ចំនួន អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០១៦-២០២០(៥ មិនា​ ២០១៧)
ការអង្កេត រកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៌ ក្នុងចំណោម ស្រ្តីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ ដែលបានមកគ្លីនិកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសំរាល នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤
របាយការសង្ខេប តួលេខប៉ាន់ស្មានសំរាប់ជំងឺអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា​ ឆ្នំា២០១០-២០១៥
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០៦
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍​២០០៣
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០២
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០០
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៩
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០៨
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៧


ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ ភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍​ កាមរោគ​ និង ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទក្នុងចំណោម ក្រុមបុរសរួមភេទជាមួយបុរស និងក្រុមបំប្លែងភេទ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ ឆ្នាំ២០១៩
ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍-ស្វាយ​និង មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទសេ ការប្រព្រឹត្តប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួន អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ (PWID and PWUD IBBS ២០១៧)
ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ និងការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទក្នុងចំណោមស្រ្តីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ (IBBS ២០១៦)
ការអង្កេតលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ មេរោគអេដស៍ និងការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទរបស់ក្រុមប្លែងភេទ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០១៦
ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ ២០០៥
ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ ២០០១


ការអង្កេតលើភាពសំុានៃថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៨


ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
ការសិក្សាប៉ាន់ប្រមាណរយៈពេលវែងស្តីអំពីការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៏ តំលៃ និងថវិកា សំរាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៏នៅប្រទេសកម្ពុជា
លទ្ធផលនៃការសិក្សាវាយតំលៃទៅលើទំរង់ការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ សំរាប់ស្រ្តីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជា
ការផ្សព្វផ្សាយអំពី មេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា: ការរកឃើញពីការស្ទង់មតិលើប្រជាជនទូទៅថ្នាក់ជាតិលើកដំបូង
អាត្រាប្រេវាឡង់ នៃការឆ្លងជំងឺកាមរោគខ្ពស់ក្នុងចំណោមស្ដ្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជា: ចំណូលខ្ពស់បញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកម្មវិធីប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ 100%
ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​រលាក​មាត់​ស្បូន​ច្រីន​លើស​ពីការពិត និង​អត្រា​ដ៏ខ្ពស់នៃ​ការ​ធ្លាក់​សតាម​ទ្វាមាស​ក្នូង​ចំណោម​ស្រ្តីដែលមាន​ការប្រឈម​មុខ​ទាប
របាយការណ៍ស្តីពីរបៀបវីរះនៃការស្រាវជ្រាវលើមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍
សកម្មភាពសហគមន៍ដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា: ការវាយតំលៃនៃឆ្នាំទី ៣ នៃគម្រោង
សិក្ខាសាលាស្តីពីការមូលមតិ លើការប៉ាន់ស្មានមេរោគអេដស៍ សម្រាប់កម្ពុជា 28 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2007
ការវាយតំលៃលើការគ្រប់គ្រងករណីការឆ្លងជំងឺកាមរោគនៅមូលដ្ធានសុខាភិបាលនៅក្នុងខេត្ត៤ដ៊ែលមានព្រំដែនជាប់គ្នានៃប្រទេសកម្ពុជា
ឥរិយាបទដែលប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា និងផលប៉ះពាល់នៃការចល័ត
ការសិក្សាលើក្រុមយុវនារីកម្ពុជាដែលជាកម្មករក្នុងរោងចក្រ
ការស្ទង់មតិ ការអង្កេតតាមដាននៃ ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ជំងឺកាមរោគ និង នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រទេសកម្ពុជា
របាយការណ៍អង្គេតតាមដានអកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៥
របាយការណ៍អង្គេតតាមដានអកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៤
របាយការណ៍អង្គេតតាមដានអកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៣
ការរីករាលដាល មេរោគអេដស៍ / ជំងឺអដស៍ / ជំងឺកាមរោគ: កម្មវិធីការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 1993-2003