និយាមបែបបទភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
និយាមបែបបទស្ដីពី ការកំណត់គម្លាតរយៈពេលណាត់ជួប និងការផ្ដល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ច្រើនខែ (MMD) សម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងការលេបថ្នាំត្រឹមត្រូវ ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់ តាមរយៈការតាមដាន លទ្ធផលតេស្តរកបន្ទុកមេរោគអេដស៍ និងការបង្កើន ប្រសិទ្ធិភាពរបបឱសថដើម្បីបង្ក្រាបបន្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាម ចំពោះអ្នកជំងឺដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
គោលការណ៍ណែនាំជាតិ សម្រាប់ការបង្ការក្រោយពេលប្រឈមនឹងមេរោគអេដស៍ សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងមិនមែនបុគ្គលិកសុខាភិបាល
គោលការណ៍ ស្តីពីការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ក្នុងថ្ងៃតែមួយ នឹងថ្ងៃធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍, ខែមិថុនា ២០១៩
និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការធានាគុណភាពទិន្នន័យ, មិថុនា ២០១៩
ឯកសារគោលគំនិតស្តីអំពី ការអនុវត្តវិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុននៅពេលប្រព្រឹត្ត ប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍(PrEP) នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា. ខែមិនា ២០១៩
និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តសេវាតាមរកដៃគូ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍លើដៃគូរបស់អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ, មិថុនា ២០១៨
និយាមបែបទ សំរាប់អនុវត្តន៍វិធីសាស្រ្តជុំរុញខ្លាំងក្លា គ្រប់គ្រងសកម្មករណីផ្ទុកមេរោគអេដស៍
គម្រោងប្រតិបតិ្តរួមបញ្ចូលគ្នា ស្តីពីវិធីសាស្រ្តសកម្មភាពសហគមន៍ សំរាប់អនុវត្តន៍វិធីសាស្រ្តជុំរុញខ្លាំងក្លា គ្រប់គ្រងសកម្មករណីមេរោគអេដស៍ ដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចគោលដៅ ៩០-៩០-៩០ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្ត ការណែនាំជំនាញគ្លីនិក សំរាប់សេវាព្យាបាលមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គោលគំនិតស្តីពី ការអនុវត្តន៍ស្រួចស្រាវយុទ្ធវិធីជុំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ និងព្យាបាលបន្តជំងឺអេដស៍ក្នុងចំ ណោមក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់បំផុតនឹងការឆ្លងការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា
គោលការណ៏ណែនាំស្តីអំពី ការរៀបចំគូសផែនទីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត សម្រាប់អនុវត្តវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការថែទាំ ព្យាបាលបន្តចំពោះក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ និងការឆ្លងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
ពិធីសាស្តង់ដា សំរាប់ ការវាយតំលៃមូលដ្ឋានមុនពេល អនុវត្តយុទ្វវិធីជំរុញខ្លាំងក្លានៃគំនិតផ្តួចផ្តើម កម្ពុជា៣.០
ពិធីសារ​ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូររូបមន្តព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឳសថ​​ d4T ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និយាមនៃបែបបទ(SOP)សំរាប់អនុវត្តវីធីសាស្រ្តកែលំអគុណភាពបន្តនៃសេវាថែទាំនិងព្យាបាលបន្តជំងឺអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្តយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ​ និងព្យាបាលបន្តដល់ក្រុមដែលប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៏ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និយាមនៃបែបបទសំរាប់អនុវត្ត យុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការអនុវត្តន៍វីធីសាស្រ្តឆ្លើយតប រួមគ្នារវាងសេវាបង្ការ ថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍, សុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ ដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ពីម្តាយទៅកូន និងលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគស្វាយពីកំណើត នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០២០
និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្តការបង្ការ​ថែទាំ ព្យាបាល​ និងគាំទ្រដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺកាមរោគ និងរបេង-អេដស៏ នៅតាមបណ្តាពន្ធនាគារ​ (មណ្ឌលអប់រំ កែប្រែ)
គោលគំនិតនៃការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ ជាមធ្យោបាយបង្ការការចំលងមេរោគអេដស៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធវិធីលុបបំបាត់ការឆ្លង ថ្មីនៃមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា
ក្របខ័ណ្ឌនៃគោលគំនិតដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២០("Cambodia 3.0")
និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្តការផ្តល់ប្រឹក្សា និងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍(ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ២០១២)
និយាមបែបបទ​ សំរាប់អនុវត្ត​ ការណែនាំជំនាញគ្លីនិក នៃការថែទាំព្យាបាលជំងឺអេដស៍ លើកុមារ
និយាមបែបបទ​ សំរាប់ការបង្ការ​ថែទាំ ព្យាបាល និងគាំទ្រដល់អ្នកផ្តុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺកាមរោគ​និង របេង-អេដស៍ នៅតាមបណ្តាពន្ធនាគារ(បណ្ឌលអប់រំកែប្រែ)នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឯកសារគោលគំនិតស្តីពីការបងើ្កនការទទួលយកសេវាផ្តល់ប្រឹក្សា និងធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ក្នុងចំណោមស្រ្តីបំរើ សេវាកំសាន្ត និងបុរសរួមភេទជាមួយបុរសតាមរយៈការអនុវត្តន៍វិធីសាស្រ្តផ្តល់ប្រឹក្សា និងធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដែលផ្តួចផើ្តម ដោយសហគមន៍ ឫក្រុមប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់នៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ( C/PITC )២០១១ - ២០១៥

និយាមបែបបទសំរាប់ការអនុវត្តការបង្កើន ការស្រាវជ្រាវរកករណីជំងឺរបេង ការព្យាបាលបង្ការ ជំងឺរបេង ដោយប្រើឳសថ Isoniazid និងការបង្ការចំលងមេរោគរបេង (យុទ្ធសាស្រ្ត Three I's) នៅតាមបណ្តាសេវាថែទាំ និងព្យាបាលបន្ត សំរាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍
គំរោងសកម្មភាពសំរាប់អនុវត្តសេវាធ្វើតេស្ត ស្រាវជ្រាវរកមេរោគស្វាយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 
និយាមបែបបទប្រតិបត្តិសំរាប់អនុវត្ត ការបង្ការ ថែទាំ និងព្យាបាលបន្តដល់ស្ត្រីធ្វើការនៅតាមសេវាកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពូជា
និយាមបែបបទស្តីពីការអនុវត្តន័ សកម្មភាពមិត្តជួយមិត្ត សំរាប់កុមារផ្ទុកមេរោគអេដស័ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា ២០០៩
និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្ត ការថែទាំព្យាបាលបន្ត អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍ វិច្ឆិកា ២០០៨
និយាមបែបបទ សំរាប់ធ្វើ​តេស្តស្រាវជ្រាវ​រកមេរោគស្វាយចំពោះស្ត្រី មានផ្ទៃពោះ
និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តគំរោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ NCHADS-US CDC
និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឺកចិត្ត ផ្អែកលើលទ្ធផលការងារ សំរាប់ បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ
និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្ត​សកម្មភាពវិធីសាស្រ្តឆ្លើយតមរួមគ្នា ក្នុងការបង្ការ ែថទាំ និងព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ និងជំកាមរោគ បញ្ហា​ទាក់ទងផ្លូវភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ
និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្ត​សកម្មភាពការធ្វើវិភាពសេរ៉ូសាស្រ្ត សំរាប់រកអង្គបដិប្បប្រាណ ទៅនិងមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងសំណាកឈាមស្ងួត
និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្ត​សកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ដលជាតិ
និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឺកចិត្ត ផ្អែកលើលទ្ធផលការងារ សំរាប់ថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង
និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តសកម្មភាព TB-HIV
និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តសកម្មភាពនៅមណ្ឌលមិត្តជួយមិត្ត
និយាមបែបបទ សំរាប់​អនុវត្ត​សកម្ម​ភាពការ​ពង្រីក​សេវាថែទាំព្យាបាល​បន្តដល់​អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺអេដស៍ នៅតាមសេវារណប
និយាមបែបបទ សំរាប់សកម្មភាពថែទាំតាមផ្ទះ និងតាមសហគមន៍
និយាមបែបបទសំរាប់ការងារអប់រំផ្ទាល់ មិត្តអប់រំមិត្ត និងកម្មេវិធីស្រោមអនាម័យ ១០០% សំរាប់ស្រ្តីបំេរីសេវាកំសាន្ត
និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តក្នុងការធានា គុណភាពេសវា ធ្វើតេសឈាមរកមេរោគេអដស៍
និយាមបែបបទ សំរាប់សេវាផ្គត់ផ្គង់ឳសថ និងបរិក្ខាពេទ្យ
និយាមបែបបទ សំរាប់គ្លីនិចកាមរោគ
និយាមបែបបទ NCHADS/ US CDC ២០០៦
និយាមបែបបទ សំរាប់ការអនុវត្តន៍ សកម្មភាព
ការ​រួមបពា្ជូល OVC ទៅក្នុង CoC
 
និយាមបែបបទ សំរាប់ការអនុវត្តន៍ សកម្មភាព