មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើរស្បែក និងកាមរោគ (NCHADS)
គ្លីនិចជាតិសើស្បែក និងកាមរោគ
កន្លែងផ្តល់សេវា និងផ្តល់ឳសថប្រឆាំងមេរោគេអដស៍ (OI-ART)
កន្លែងធ្វើតេសឈាមរកមេរោគេអដស៍ (VCCT)
កន្លែងផ្តល់សេវា និងព្យាបាលជំងឺកាមរោគ (STI Clinic)
ក្រុមថែរទាំតាមផ្ទះ (HBC)
គ្លីនិក​សុខភាព​សង្គម (SHC)

េខត្ត ក្រុង ស្រុកប្រតិបត្តិ (OD) កន្លែងផ្តល់សេវា និងផ្តល់ឳសថប្រឆាំងមេរោគេអដស៍ លេខកូដ
01 Banteay Meanchey 01 Mongkul Borey 01 Serey Sophon HC 01-01
02 Mongkul Borey Hospital 01-02
02 Or Chrov 03 Poi Pet Hospital 01-03
03 Thmor Pouk 04 Thmor Pouk RH 01-04
02 Battambang 04 Maung Russey 05 Maung Russey Hospital 02-01
05 Battambang 06 Battambang Hospital 02-02
07 R5 Military Hospital 02-05
06 Sampov Loun 08 Sampov Loun RH 02-03
07 Thmor Kol 09 Thmor Kol RH 02-04
03 Kampong Cham 08 Kampong Cham 10 Kampong Cham Hospital 03-01
09 Memut 11 Memut Hospital 03-02
10 Tbaung Khmum 12 Tbaung Khmum Hospital 03-03
11 Choeung Prey 13 Choeung Prey Hospital 03-04
04 Kampong Chhnang 12 Kampong Chhnang 14 Kampong Chhnang Hospital 04-01
05 Kampong Speu 13 Kampong Speu 15 Kampong Speu Hospital 05-01
14 Oudong 16 Oudong RH 05-02
06 Kampong Thom 15 Kampong Thom 17 Kampong Thom Hospital 06-01
07 Kampot 16 Kampot 18 Kampot Hospital 07-01
17 Kampong Trach 19 Kampong Trach Hospital 07-03
08 Kandal 18 Takhmao 20 Chey Chum Neah Hospital 08-01
19 Koh Thom 21 Koh Thom Hospital 08-02
09 Koh Kong 20 Smach Meanchey 22 Smach Meanchey Hospital 09-01
21 Sre Ambil 23 Sre Ambil RH 09-02
10 Kratie 22 Kratie 24 Kratie RH 10-01
11 Phnom Penh 23 Tbong 25 Khmer-Soviet Friendship Hospital 12-01
26 Maryknoll 12-06
27 MAGNA 12-10
24 Choeung 28 Calmette Hospital 12-02
29 Preah Ketomealea Hospital 12-07
25 Lech 30 Preah Kossamak Hospital 12-03
31 National Pediatric Hospital 12-04
32 Sihanouk Hospital (Center of Hope) 12-05
33 Social Health Clinic 12-08
34 Chhouk Sar Clinic 12-09
12 Prey Veng 26 Neak Loeung 35 Neak Loeung Hospital 14-01
27 Prey Veng 36 Prey Veng Hospital 14-02
28 Pearaing 37 Pearaing RH 14-03
13 Pursat 29 Sampov Meas 38 Sampeo Meas Hospital 15-01
14 Siem Reap 30 Siem Reap 39 Siem Reap Hospital 17-01
Siem Reap Hospital 17-02
40 Komar Angkor Hospital 17-03
31 Soth Nikum 41 Soth Nikum Hospital 17-04
32 Kralanh 42 Kralanh RH 17-05
15 Sihanouk Ville 33 Sihanouk Ville 43 Sihanouk Ville Hospital 18-01
16 Stung Treng 34 Stung Treng 44 Stung Treng RH 19-01
17 Svay Rieng 35 Svay Rieng 45 Svay Rieng Hospital 20-01
36 Romeas hek 46 Romeas Hek RH 20-02
18 Takeo 37 Daun Keo 47 Daun Keo Hospital 21-01
38 Kirivong 48 Kirivong Hospital 21-02
39 Ang Roka 49 Ang Roka Hospital 21-03
19 Oddar Meanchey 40 Samrong 50 Samrong RH 22-01
20 Pailin 41 Pailin 51 Pailin Hospital 24-01
21 Preah Vihear 42 Tbeng Mean Chey 52 16 Makara RH 13-01
21 Provinces/Cities 42 ODs 52 Sites  

* OI = Opportunistic Infection
* ART = Antiretroviral Therapy
* STI = Sexually Transmitted Infection
* VCCT = Voluntary Confidential Counseling and Testing
* PHD = Provicial Health Department
* OD = Operational District
* RH = Referal Hospital
* HC = Health Center