មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើរស្បែក និងកាមរោគ (NCHADS)
គ្លីនិចជាតិសើស្បែក និងកាមរោគ
កន្លែងផ្តល់សេវា និងផ្តល់ឳសថប្រឆាំងមេរោគេអដស៍ (OI-ART)
កន្លែងធ្វើតេសឈាមរកមេរោគេអដស៍ (VCCT)
កន្លែងផ្តល់សេវា និងព្យាបាលជំងឺកាមរោគ (STI Clinic)
ក្រុមថែរទាំតាមផ្ទះ (HBC)
គ្លីនិក​សុខភាព​សង្គម (SHC)

ខេត្ត ក្រុង អង្ការ ស្រុកប្រតិបត្ត (OD) កន្លែងធ្វើតេសឈាមរកមេរោគេអដស៍ Code
01 Banteay Meanchey 01 Mongkul Borey 01 HC Serey Sophon V01-01
02 RH Mongkul Borey V01-02
02 Or Chrov 03 HC Poi Pet V01-03
04 HC Malay V01-06
05 HC Kob V01-12
06 HC Poi Pet II V01-13
07 HC O Prasat V01-14
08 HC Srah Reing V01-15
09 HC Phnom Toch V01-16
03 Thmor Pouk 10 RH Thmor Pouk V01-04
11 HC Svay Chek V01-07
12 HC Phum Thmei V01-09
13 HC Banteay Chmar V01-10
14 HC Beung Tra Kuon V01-11
04 Preah Net Preah 15 RH Preah Net Preah V01-04
16 RH Sras Chik V01-08
02 Battambang 05 Moung Russey 17 RH Moung Russey V02-01
18 HC Kas Kralor V02-15
06 Battambang 19 PAO V02-02
20 RH province V02-04
21 Military Hospital V02-05
22 HC Kan Toeu II V02-13
23 HC Sdau V02-09
24 HC Tasanh V02-08
07 Sangke 25 HC Anlung Vil V02-11
26 HC Prek Norin V02-12
08 Sampov Luon 27 RH Sampov Luon V02-03
28 HC Trang V02-10
09 Thmor Kol 29 RH Thmor Kol V02-06
30 HC Bavel V02-07
31 HC Boeung Pring V02-14
03 Kampong Cham 10 Kg Cham-Kg Seam 32 Family Health Clinic V03-01
33 RH Kg Cham V03-03
34 HC Prek Kok V03-12
35 HC Peam Pro Tnous V03-14
11 Memut 36 Memut V03-02
12 Choeung Prey-Batheay 37 Choeung Prey V03-04
13 Chamkar Leu- Stung Trang 38 Chamkar Leu V03-05
39 HC Me Sor Chrey V03-25
40 HC Boskhnor V03-26
14 Oraing Ov 41 Oraing Ov V03-06
15 Tbaung Khmum-Kroch Chhmar 42 Tbaung Khmum V03-07
43 HC Rokar Po Pram II V03-15
44 HC Sro Lob V03-18
45 HC Chob V03-19
16 Srey Santhor 46 HC Srey Santhor V03-08
17 Srey Santhor-Kang Meas 47 HC Prey Romdeng V03-20
48 HC Sdau V03-22
49 HC Khao V03-21
18 Kroch Chmar-Stung Trang 50 HC Kroch Chmar V03-09
19 Prey Chhor-Kang Meas 51 HC Prey Chhor V03-10
52 HC Peam Chi Kang V03-13
53 HC Kor V03-23
54 HC Lvea V03-24
20 Ponhea Krek- Dam Be 55 HC Ponhea Krek V03-11
56 HC Trapaing Pring V03-16
57 HC Dam Be V03-17
04 Kampong Chhnang 21 Kampong Chhnang 58 RH province V04-01
59 HC Teuk Phos V04-04
22 Kampong Tralach 60 RH Kg Tralach V04-02
23 Boribo 61 RH Boribo V04-03
05 Kampong Speu 24 Kampong Speu 62 KSP RH V05-01
63 HC Trapaing Kraloeung V05-03
64 HC Veal Angpopel V05-06
65 HC Bor Sed Pomreal V05-07
25 Kong Pisey 66 Kong Pisey RH V05-04
26 Oudong 67 RH Oudong V05-02
68 RH Anlong Chrey V05-05
06 Kampong Thom 27 Kampong Thom 69 RH KTM V06-01
70 HC Sambo V06-05
28 Stong 71 RH Stong V06-03
29 Baray-Santuk 72 RH Baray V06-04
73 Taing Krasaing V06-06
74 HC Treal V06-07
07 Kampot 30 Kampot 75 PAO V07-01
31 Kampong Trach 76 RH Kg Trach V07-02
77 HC Touk Meas V07-06
32 Chhouk 78 RH Chhouk V07-03
79 HC Trapaing Raing V07-05
33 Angkor Chey 80 RH Angkor Chey V07-04
08 Kandal 34 Takhmao 81 RH Takhmao V08-01
82 HC Kandal Stung V08-09
35 Koh Thom 83 RH Koh Thom V08-02
36 Saang 84 RH Saang V08-03
85 HC Talun V08-13
37 Kean Svay 86 RH Kean Svay V08-04
87 HC Prek Eng V08-10
88 HC Samrong Thom V08-14
38 Ang Snuol 89 Ang Snuol RH V08-07
39 Ponhea Leu 90 HC Prek Pneou V08-08
40 Muk Kampoul 91 RH Muk Kampoul V08-05
92 HC Roka Kaong V08-12
41 Ksach Kandal 93 RH Ksach Kandal V08-06
94 HC Vihear Sour V08-11
09 Koh Kong 42 Smach Meanchey 95 RH Smach Meanchey V09-01
43 Sre Ambil 96 RH Sre Ambil V09-04
10 Kratie 44 Kratie 97 HC Rokakandal V10-01
98 HC Snuol V10-02
99 HC Sambo V10-04
45 Chhlong 100 HC Chhlong V10-03
101 HC Chambak V10-05
102 HC Prek Prasop V10-06
11 Mondulkiri 46 Mondulkiri 103 Mondulkiri V11-01
12 Phnom Penh Municipal 47 OD Kandal 104 STD Clinic V12-05
105 Chamkar Monn Health Center V12-08
106 Center of Hope V12-04
107 CENAT V12-13
108 HC Toul Svay Prey V12-27
109 Prampi Makara Health Center V12-12
48 OD Lech 110 National Pediatric Hospital V12-03
111 NIPH V12-06
112 Preah Kossamak Hospital V12-22
113 HC Teuk Thla V12-19
114 Toul Kork Clinic V12-24
115 HC Pochentong V12-26
116 Social Health Clinic V12-28
117 Pong Teuk V12-31
49 OD Choeung 118 Calmette Hospital V12-02
119 Institut Pateur Cambodia V12-07
120 HC Samdach Ov V12-18
121 Preah Ketomealea Hospital V12-21
122 Medical Expect Cambodia(MEC) V12-20
123 Kunthabopha I V12-14
124 HC Chroy Chang Va V12-30
125 HC Daun Penh V12-25
50 OD Tbong 126 KSF Hospital V12-01
127 Phsar Deumthkov Health Center V12-11
128 Meanchey Health Center V12-09
129 HC Chak Ang Re V12-17
130 HC Chamkar Dong V12-29
131 HC Stung Mean Chey V12-23
13 Preah Vihear 51 Preah Vihear 132 RH province V13-01
133 HC RoVeang V13-02
14 Prey Veng 52 Neak Loeung 134 RH Nak Loeung V14-01
135 HC Ba Phnom V14-07
136 HC Svay Plous V14-09
53 Prey veng 137 RH Kg Leav V14-02
138 RH Kdoeung Reay V14-15
54 Pear Raing 139 RH Pear Raing V14-03
140 HC Prek ChangKran V14-13
55 Kampong Trabek 141 RH Kg Trabek V14-04
142 HC Prey Pon V14-10
56 Preah Sdech 143 RH Preah Sdech V14-05
144 HC Kampong Prasath V14-11
57 Mesang 145 RH Mesang V14-06
146 HC Svay Chrum V14-12
58 Kam Chay Mear 147 Kam Chay Mear RH V14-08
148 Canh Chreach HC V14-14
15 Pursat 59 Sampov Meas 149 RH Sampov Meas V15-01
150 Health Center Kravanh V15-05
151 Health Center Krakor V15-07
152 HC Chhoeu Tom V15-09
153 HC Pramoy V15-10
154 Health Center Kandieng V15-08
60 Bakan 155 RH Bakan V15-02
156 HC Talo V15-11
157 Health Center Trapaing Chorng V15-09
16 Rattanakiri 61 Rattanakiri 158 RH province V16-01
159 HC Borkeo V16-02
17 Siem Reap 62 Siem Reap 160 HC Mondul 1 V17-01
161 Komar Angkor H V17-03
162 Chey Voramann Hospital
163 HC Puok V17-06
164 HC Banteay Srey V17-08
165 HC Prasat Bakong V17-09
166 Siem Reap RH V17-07
167 4th Reginal Hospital V17-12
63 Soth Nikum 168 RH Soth Nikum V17-02
169 HC Kg Kdei V17-05
170 HC Svay Leu V17-13
171 HC Sam Roang V17-14
64 Angkor Chum 172 HC Angkor Chum V17-10
65 Kralanh 173 RH Kralanh V17-04
174 RH Srey Snom V17-11
18 Sihanouk 66 Sihanouk 175 SHV RH V18-01
176 HC Stung Hav V18-03
177 Veal Renh V18-02
19 Stung Treng 67 Stung Treng 178 RH province V19-01
179 HC Siem Pang V19-02
20 Svay Rieng 68 Svay Rieng 180 RH province V20-01
181 HC Krol Kor V20-04
182 HC Nhor V20-05
183 HC Chantrey V20-06
69 Romeas Hek 184 RH Romeas Hek V20-02
70 Chi Phou 185 RH Chi Phou V20-03
186 HC Baveth V20-07
21 Takeo 71 Daun Keo 187 PHD V21-01
188 RH Daunkeo V21-02
189  Prey Slek HC V21-17
72 Kirivong 190 RH Kirivong V21-03
191 HC Rominh V21-08
192 Chikhmar HC V21-11
193 Dong Kpos HC V21-12
194 Krapomchhouk V21-13
195 Prey Romdeng HC V21-14
73 Ang Roka 196 RH Ang Roka V21-04
197 Antasom V21-16
198 HC Tram Kak V21-07
199 HC Trapaing Andeuk V21-18
74 Bati 200 RH Bati V21-05
201 HC Samrong V21-09
202 HC Tramkna V21-15
75 Prey Kabas 203 RH Prey Kabas V21-06
204 HC Angkor Borey V21-10
22 Oddor Meanchey 76 Samrong 205 Samrong V22-01
206 Anlong Veng V22-02
207 O Smach HC V22-03
23 Kep 77 Kep 208 RH Kep V23-01
24 Pailin 78 Pailin 209 RH Pailin V24-01
210 HC Spong V24-02
211 HC Phsar Proum V24-03
25 RHAC   Phnom Penh 212 RHAC Phsar Depot V25-01
213 RHAC Chak Angre Leu V25-02
214 RHAC Teuk Thla V25-03
215 RHAC Stung Meanchey V25-04
216 RHAC Tourl Sang Ke V25-05
217 RHAC Tourl Tompoung V25-06
218 RHAC Tumnup Thmei V25-14
  Battambang 219 RHAC Battambang V25-07
  Kampong Cham 220 RHAC Kg Cham V25-08
221 RHAC Soung V25-09
222 RHAC Phaav V25-15
223 RHAC Chamkar Leu V25-18
  Siem Reap 224 RHAC Siem Reap V25-10
225 RHAC Pourk V25-11
  Sihanouk 226 RHAC Sihanouk V25-12
  Daun Keo 227 RHAC Takeo V25-13
  Kampong Speu 228 RHAC Kampong Speu V25-16
  Svay Rieng 229 RHAC Bavet V25-17
26 PSI   Phnom Penh 230 Sun Clinic Steung Meanchey V26-01
231 Chan Pongvathna V26-02
232 Toseth V26-03
  Banteay Meanchey 233 Phsar Akak (Or Chhrov) V26-04
234 Kotasath (Or Chhrov) V26-05
27 Marie Stopes Clinic   Phnom Penh 235 Chbar Ampov V26-01
  Kandal 236 Takhmao V26-02
  Koh Kong 237 Koh Kong V26-03
27 Provinces/Cities/NGOs 78 ODs 237 Sites  

* VCCT = Voluntary Confidential Counseling and Testing
* PHD = Provicial Health Department
* OD = Operational District
* RH = Referal Hospital
* HC = Health Center
* NGO = Nongovernmental Organization
* NMCH = National Maternal and Child Health
* PMTCT = Prevention of Mother to Child Transmission
* RHAC = Reproductive Health Asoociation Cambodia
* PSI = Population Service International