មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើរស្បែក និងកាមរោគ (NCHADS)
គ្លីនិចជាតិសើស្បែក និងកាមរោគ
កន្លែងផ្តល់សេវា និងផ្តល់ឳសថប្រឆាំងមេរោគេអដស៍ (OI-ART)
កន្លែងធ្វើតេសឈាមរកមេរោគេអដស៍ (VCCT)
កន្លែងផ្តល់សេវា និងព្យាបាលជំងឺកាមរោគ (STI Clinic)
ក្រុមថែរទាំតាមផ្ទះ (HBC)
គ្លីនិក​សុខភាព​សង្គម (SHC)

េខត្ត ក្រុង ស្រុកប្រតិបត្តិ (ODs) កន្លែងផ្តល់សេវា និងព្យាបាលជំងឺកាមរោគ
01 Banteay Meanchey
01 Mongkul Borey 01 Serey Sophon HC
02 Or Chrov 02 Poi Pet HC
02 Battambang 03 Battambang 03 PAO
04 Sampov Luon 04 Sampov Luon RH
03 Kampong Cham 05 Kampong Siem 05 PAO
06 Tbong Khmom 06 Tbong Khmom RH
07 Memut 07 Memut RH
04 Kampong Chhnang 08 Kampong Chhnang 08 Provincial RH
05 Kampong Speu
09 Kampong Speu 09 Provincial RH
10 Oudong 10 Oudong RH
06 Kampong Thom 11 Kampong Thom 11 PAO
08 Kandal 12 Kean Svay 12 Kbal Koh HC
09 Koh Kong 13 Smach Meanchey 13 Smach Meanchey RH
10 Kratie 14 Kratie 14 PAO
11 Phnom Penh 15 OD Kandal 15 Red Cross HC
16 Toul Svay Prey HC
16 OD Lech 17 Toul Kork HC
17 OD Choeung 18 Samdach Ov HC
19 Daun Penh HC
12 Preah Vihear 18 Preah Vihear 20 Provincial RH
13 Prey Veng
19 Neak Loeung 21 Nak Loeung RH
20 Prey veng 22 PAO
14 Pursat 21 Sampov Meas 23 PAO
15 Rattanakiri 22 Rattanakiri 24 Provincial RH
16 Siem Reap 23 Siem Reap 25 Mondul 1HC
17 Sihanouk Ville 24 Sihanouk Ville 26 Provincial RH
18 Stung Treng 25 Stung Treng 27 Provincial RH
19 Svay Rieng 26 Svay Rieng 28 Provincial RH
20 Takeo 27 Daun Keo 29 PHD
21 Oddor Meanchey
28 Samrong 30 Provincial RH
31 Anlong Veng HC
22 Pailin 29 Pailin 32 Pailin RH
22 Provinces/Cities 29 ODs 32 Family Health Clinics

* OI = Opportunistic Infection
* ART = Antiretroviral Therapy
* STI = Sexually Transmitted Infection
* VCCT = Voluntary Confidential Counseling and Testing
* PAO = Provincial AIDS Office
* PHD = Provicial Health Department
* OD = Operational District
* RH = Referal Hospital
* HC = Health Center